00.00.0000

o.s.Romodrom realizuje projekt proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Zvyšování funkční gramotnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou

Cílem je během jednoho roku zvýšit prostřednictvím poradenství a nácviku funkční gramotnost klientů do té míry, aby u každého z nich došlo k pozitivní změně alespoň ve dvou oblastech z nabídky níže.

Zvýšení funkční gramotnosti v těchto oblastech:

1. Bydlení – právní rámec (práva a povinnosti, náležitosti smluv, nájem, podnájem, neplatičství, jak se bránit neoprávněným snahám o vystěhování apod.) pravidelné poplatky, kam se mohu obrátit atd.

2. Práce – právní rámec (seznámení se zákoníkem práce v potřebném rozsahu – typy pracovního poměru a smluv, kdy lze/nelze dát výpověď…), co dělat při ztrátě a hledání zaměstnání, podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti apod., možnosti vzdělávání

3. Rodina – kam se obrátit při řešení financí, zdravotních záležitostí, vztahových problémů, kde hledat pomoc při péči o děti (např. naplnění volného času) a při problémech s dětmi (škola, zdraví, drogy)

4. Státní správa a další instituce (úřady, zdravotní pojišťovny, ČSSZ, škola apod.) – jak fungují, co mohu a co nemohu očekávat

5. Síť služeb a jak ji lze efektivně využívat (prostupuje všemi tématy)

6. Formuláře – co a jak vyplňovat, kde podávat apod. (prostupuje všemi tématy)

Cílová skupina:
Osoby dotčené výkonem trestu odnětí svobody (osoby ve VTOS, po výstupu z VTOS a jejich rodinní příslušníci) a obyvatelé sociálně vyloučených romských komunit v České republice.
Místní vymezení: Sociální pracovníci budou poradenství poskytovat v přirozeném prostředí klienta a tam, kde již mají spolupráci navázanou. Poskytování poradenství se bude krýt s lokalitami, kde v současnosti pracovníci poskytují sociální službu - terénní programy podle §69 z. o soc. službách 108/2006Sb. a násl.

Klienty programu jsou stávající uživatelé služeb o. s. Romodrom, konkrétně Vězeňského programu a programu Romodrom pro regiony (v tomto případě bude v každém kraji určen 1 terénní sociální pracovník, který bude s klienty pracovat na zvýšení funkční gramotnosti). Celkem se do přímé práce s klienty zapojí 4 terénní sociální pracovníci Vězeňského programu a 6 terénních sociálních pracovníků programu Romodrom pro regiony pracovníku. Pracovník bude věnovat tomuto druhu poradenství 0,125 úvazku, tj. 20 hodin měsíčně. Sociální pracovník musí nejprve společně s každým jednotlivým klientem zmapovat, ve které z vytyčených oblastí má klient ve smyslu nedostatečné funkční gramotnosti potíže. Bude důležité pečlivě projít všechny oblasti – absentující informace a dovednosti klienti právě pro jejich nepřítomnost často nevidí a nedokážou je přesně pojmenovat. S každým klientem bude vypracován individuální plán rozvoje funkční gramotnosti. Hlavním aktérem sestavování plánu bude klient sám, pracovník jej bude podporovat a pomáhat mu zformulovat si jasné a reálné cíle.
Samotný proces zvyšování funkční gramotnosti bude složen z těchto prvků:
a. Předávání informací a znalostí
b. Ověřování porozumění klienta
c. Osvojování znalostí klientem
d. Nácvik dovedností (vyplňování formulářů, zpracování dokumentů, např. CV, simulace telefonického rozhovoru, přijímacího pohovoru apod.)
e. Praktické uplatnění ( pracovník bude klienta podporovat v co nejširším uplatnění nabytých znalostí a dovedností v praxi)

Projekt je realizován v rámci Vězeňského programu o. s. Romodrom a programu Romodrom pro regiony. Na realizaci projektu spolupracuje celkem 9 terénních sociálních pracovníků:
Vězeňský program 4 pracovníci. Romodrom pro regiony: po jednom TSP z regionů Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Královéhradecký kraj.
Projekt je řízen z pražské centrály současným vedoucím Vězeňského programu. Ten zajišťuje veškerý administrativní a koordinační podklad projektu a řídí pracovníky v přímé práci podílející se na realizaci projektu. Pracovníky Vězeňského programu řídí v plném rozsahu, v případě pracovníků programu Romodrom pro regiony řízení probíhá ve spolupráci s vedoucí této služby.


 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster