26.05.2011

Mám záznam v rejstříku trestů, nemám práci, co dál….část II.

Základem pro vstup uživatele do služby je nějaký důvod, který k nám zájemce o službu vede. Důvodů je celá řada, ale dají se rozeznat tři základní typy uživatelů, dle toho co očekávají od služby: 1.) Uživatel má poměrně jasnou představu o tom co potřebuje a v čem bychom mu mohli pomoci. 2.) Uživatel ví, co by v hrubých obrysech potřeboval, ale neví jak na to a tápe. Službu pak často vnímá jako „spásu“, jako místo „kde mu dáme práci“ a zařídíme za něj spoustu věcí. Takové osobě potom vysvětlujeme, že nejsme agentura práce, volná pracovní místa nenabízíme a tu spoustu věcí sice do určité míry zařídit schopni jsme, ale hlavní podíl práce je na uživateli samotném. Změnu k lepšímu musí chtít on sám a též je pro to třeba něco dělat. 3.) Uživatel na začátku vlastně ani neví, s kým to vlastně mluví, jsme pro něj někdo kdo „pomáhá s hledáním práce, dluhy, či bydlením“ a „je ochoten se s ním bavit“. Důležitě je zmínit, že důvody, motivace a zakázky uživatelů se během doby poskytování služby mohou měnit, s tím jak situace a změny v životě přicházejí a odcházejí. Úlohou pracovníka je na tyto potřeby umět reagovat a podporovat uživatele na jeho cestě k cílům, které si v rámci služby určí. Nyní k poskytovaným službám. Sociální služby, které můžeme naším uživatelům poskytnout, jsou vymezené do několika skupin dle zaměření, jsou jimi: Bydlení, Finance, Vztahy, Spolupráce s úřady a institucemi, Vzdělání a Uplatnění na trhu práce. Poslední jmenovaná skupina je též hlavní, na ní se vážou ostatní poskytované služby. Hlavním cílem poskytovaných služeb je tedy úspěšná integrace uživatelů na trh práce. Okruhy poskytovaných sociálních služeb v programu jsou: 1.) Motivační podpůrné rozhovory s uživatelem – tento druh služeb je zaměřen na motivaci a aktivizaci uživatele ke rozhodnutím a aktivitám, které vedou k řešení jeho situace. Cílem je zvyšování kompetencí uživatele služby. 2.) Nácvik dovedností - jedná se o individuální nácvik dovedností potřebných k úspěšnému uplatnění se na trhu práce. Tato aktivita zahrnuje např. nácvik psaní životopisu a motivačního dopisu, nácvik správného telefonického rozhovoru, nácvik orientace v nabídce pracovních míst, vyplňování formulářů, zvyšování pracovně právního povědomí apod. 3.) Odborné sociální poradenství – jedná se o poradenství, které je poskytováno uživateli v souladu s jeho zakázkou. Témata poradenství se týkají všech již zmíněných skupin dle zaměření. Např. se může se jednat o poradenství zaměřené na dluhovou situaci uživatele, či o poradenství týkající se možností ubytování, nebo sociálních dávek v lokalitě. 4.) Spolupráce s rodinnými příslušníky - podpora rodinného prostředí uživatele služby (včetně poskytování sociálního poradenství, pomoci při řešení obtížných situací apod.) znamená zlepšení podmínek pro návrat propuštěného a je ve výsledku účinným způsobem podpory jeho úspěšné integrace do společnosti. 5.) Spolupráce s dalšími subjekty - podpora spolupráce uživatele s dalšími subjekty se odehrává v duchu snahy o co nejefektivnější propojenost činností poskytovatele, partnerského subjektu (Pardubického kraje), spolupracujících organizací (Vězeňské služby ČR, Úřadu práce, Probační a mediační služby ČR), úřadů (především sociálních odborů), poskytovatelů dalších sociálních služeb (např. azylových domů, občanských poraden apod.), které vedou k návratu uživatele do společnosti a na trh práce. Tím končí krátký souhrn informací o poskytovaných službách ve Vězeňském programu Pardubice. V dalším článku se zaměřím na konkrétní příklady z praxe poskytovaných služeb.
Daniel Bakeš
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster