11.01.2011

O.s. Romodrom má akreditovaný kurz

Akreditace vzdělávacího kurzu Modely práce s dětmi s IVP o.s. Romodrom

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy české republiky na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů udělilo o. s. Romodrom akreditace k provádění vzdělávacího programu „Modely práce s dětmi s IVP“ a vydávání osvědčení o jeho absolvování. Platnost akreditace č.j. 39401/2011-25-884 udělené MŠMT o. s. Romodrom je do 14. 12. 2014.

Obsahem 4 vzdělávacích bloků kurzu (18 hodin) je za pomocí příkladů z praxe např. tvorba IVP, získání informací o školském zákoně 561/2004 Sb., novelizacích, vyhláškách (např. 72, 73) didaktické formy, metody a prostředky vzdělávání atd. Cílem je osvojit si pedagogické a didaktické formy, metody a prostředky práce, včetně komunikačních dovedností, s dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, převážně romských dětí; orientovat se v systému organizace škol a školském systému; orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí – příprava na vyučování, podpora v průběhu školního roku; reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí; přiměřeně reagovat na běžné i specifické vzdělávací potřeby dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí; prohlubovat schopnosti v oblasti smírčího dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou; zvládat a dodržovat nastavení spolupráce s pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce; naučit se spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podporovat žáka při zvládání požadavků školy; orientace v systému spolupracujících institucí – školství, poradenský systém, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, Policie ČR, nestátní neziskové organizace).

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně ZŠ – asistenty pedagoga, terénní pracovníky, asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním pracující v oblasti vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí včetně romských dětí a mládeže.

Pro více informací o kurzu se obracejte na Petru Zahradníkovou: vzdelani@romodrom.cz
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster