26.02.2012

O.s. Romodrom pořádá vzdělávací kurz MODELY PRÁCE S DĚTMI S IVP

O.s. Romodrom pořádá vzdělávací kurz

MODELY PRÁCE S DĚTMI S IVP


Obsah kurzu:
Obsahem kurzu je tvorba IVP za pomocí příkladů z praxe, získání informací o školském zákoně 561/2004 Sb., novelizacích, vyhláškách (např. 72, 73), didaktické formy, metody a prostředků vzdělávání apod.

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je osvojit si pedagogické a didaktické formy, metody a prostředky práce, včetně komunikačních dovedností s dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, převážně romských dětí; orientovat se v systému organizace škol a školském systému; orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí – příprava na vyučování, podpora v průběhu školního roku; reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí; přiměřeně reagovat na běžné i specifické vzdělávací potřeby dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí; prohlubovat schopnosti v oblasti smírčího dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou; zvládat a dodržovat nastavení spolupráce s pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce; naučit se spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podporovat žáka při zvládání požadavků školy; orientace v systému spolupracujících institucí – školství, poradenský systém, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, Policie ČR, nestátní neziskové organizace.

Kurz je určen pro:
Pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně ZŠ – asistenty pedagoga, terénní pracovníky, asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním pracující v oblasti vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí včetně romských dětí a mládeže.

Rozsah kurzu:
4 vzdělávací bloky (18 hodin)

Lektor
Mgr. Alena Zouplnová – metodik projektu Romodrom pro vzdělání (2010-2013), speciální pedagog, metodik prevence ZŠ

Místo konání:
Konání kurzu zajistíme kdekoliv, kde se sejde alespoň 6 zájemců o kurz.

Cena kurzu:
4450 Kč na osobu
Min. počet účastníků 6, maximální počet účastníků 12.

Obecné informace:
Kurz je akreditován MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

Pokud máte zájem o nabízený kurz, rádi s Vámi domluvíme termín a místo konání (prosím kontaktujte paní Zdeňku Kubrovou na e-mailové adrese zdenkaubrova@romodrom.cz). Po zaslání závazné přihlášky na e-mailovou adresu zdenkakubrova@romodrom.cz vám zašleme potvrzení o vaší registraci na kurz e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.

Platební podmínky
Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na náš účet 293185319/0800 (Česká spořitelna, a.s.) na základě faktury, kterou vám pošleme na fakturační adresu uvedenou v přihlášce.

Storno podmínky
Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky stává závazným.

Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu zdenkakubrova@romodrom.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.

Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora otevřených kurzů.

Doplňující informace
Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

O.s. Romodrom si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

O.s Romodrom se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster